Archive
Search

You can search published articles.

Journal Information

Online ISSN
1305-3124

Established
1993

Editors-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Cecilia Villain, Daniel Rolnik, M. Mar Gil

Managing Editors
Murat Yayla, Oluş Api

Statistics Editor
Resul Arısoy

Article info

Ventrikülomegali hastalarının ultrasonografik değerlendirilmesi. Perinatal Journal 2013;21(3):78 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Author(s) Information

Hakan Kalaycı1,
Halis Özdemir1,
Çağrı Gülümser2,
Huriye Ayşe Parlakgümüş1,
Tayfun Çok1,
Ebru Tarım1,
Filiz Yanık2

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı, Adana TR
  2. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı Ankara TR
Correspondence

Hakan Kalaycı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı, Adana TR,

Publication History

Manuscript Received: September 12, 2013

Manuscript Accepted: September 12, 2013

Conflicts of Interest

No conflicts declared.

Amaç
Ventrikülomegali serebral ventriküler sistemde dilatasyonla seyreden, izole ya da eşlik eden konjenital ve kazanılmış hastalıkların sonucunda meydana gelen ultrasonografi bulgusudur. Bu çalışmada amacımız Perinatoloji bilim dalında tanı almış ya da refere edilmiş ventrikülomegali hastalarının demografik verilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesidir.
Yöntem
Ventrikülomegali tanısı almış 63 hasta demografik verileri, ultrasonografi bulguları, eşlik eden serebral ya da eksra serebral anomaliler, kromozomal anomaliler ve takip süreci ile gözden geçirilmiştir.
Bulgular
Hafif (10-12 mm ), ılımlı (12.1-14.9 mm) ve ciddi ventrikülomegali (>=15 mm ) oranları sırası ile %63.4, %17.8 ve %1.8 idi. %6.7’sinin yardımcı üreme teknikleri ile gebe kaldığı izlendi. TORCH enfeksiyonu saptanmadı. %7.9 hastada krozomom anomalisi mevcuttu. Ventrikülomegalilerin %69.8 ‘i tek taraflıydı. Genetik sonogram haftasında saptama oranı %54 idi. %12.6 hastada eşlik eden serebral anomaliler mevcuttu (en sık korpus kallosum agenezisi). %4.4 eşit oranları ile hidrops ve kardiyak anomaliler en sık eşlik eden ekstra serebral anomaliler olarak izlendi. %8.7 hasta terminasyona karar verdi. Bu hastalarda eşlik eden majör anomaliler mevcuttu. Takiplerde %11 (7/63) hastada ilerleme saptandı.
Sonuç

Ventrikülomegalide etyoloji değerlendirilirken, fetüsün ayrıntılı ultrasonografi ile ek anomalilerin olup olmadığı araştırılmalıdır. Karyotip analizi, TORCH enfeksiyon araştırması, eşlik eden serebral anomalilerin değerlendirilmesinde MRI önemlidir. %46’sı geç gebelik haftasında saptanabilir.%11 ilerleme görülebilir, bu nedenle yakın takibi gerektirir.
Keywords

Ventrikülomegali, ayrıntılı ultrasonografi, ek anomali