Archive
Search

You can search published articles.

Journal Information

Online ISSN
1305-3124

Established
1993

Editors-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Cecilia Villain, Daniel Rolnik, M. Mar Gil

Managing Editors
Murat Yayla, Oluş Api

Statistics Editor
Resul Arısoy

İntrauterin gelişme geriliği olan gebelerde maternal serumda serbest DNA düzeylerinin araştırılması

Ebru Dikensoy, Türkan Kaya, Seyhun Sucu, M.Hanifi Bademkıran, Sİbel Oğuzkan Balcı, Sacide Pehlivan

Article info

İntrauterin gelişme geriliği olan gebelerde maternal serumda serbest DNA düzeylerinin araştırılması. Perinatal Journal 2013;21(3):81-82 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Author(s) Information

Ebru Dikensoy1,
Türkan Kaya1,
Seyhun Sucu1,
M.Hanifi Bademkıran1,
Sİbel Oğuzkan Balcı2,
Sacide Pehlivan2

  1. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Gaziantep TR
  2. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Gaziantep TR
Correspondence

Ebru Dikensoy, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Gaziantep TR,

Publication History

Manuscript Received: September 12, 2013

Manuscript Accepted: September 12, 2013

Conflicts of Interest

No conflicts declared.

Amaç

İntrauterin gelişme geriliği saptanan gebelerin maternal serumundaki fetal serbest DNA düzeylerini belirleyerek erken tanıdaki etkisini saptamaktır.
Yöntem
İntrauterin gelişme geriliği (IUGR) olan gebelerin maternal serum fetal serbest DNA düzeyleri ile, sağlıklı gebelerin serum fetal serbest DNA düzeyleri karşılaştırıldı.Çalışmaya Eylül 2010 ile Ağustos 2011 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran 30 IUGR ile herhangi bir medikal problemi olmayan 30 sağlıklı son trimesterdeki gebeler dahil edildi. 60 gebenin de yapılan ultrasonıgrafik değerlendirilmelerinde bebek cinsiyetleri erkek olarak görülüp çalışmaya erkek fetuslar dahil edildi. İstatistiksel analizler Mann Whitney-U test ve Student t test kullanılarak gerçekleştirildi.
Bulgular
Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında IUGR'li hasta grubunda fetal serbest DNA düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu (P:0.001). Sağlıklı grupta Doppler akımları normal olarak değerlendirildi. Hasta grubundan 19 vakada arteriyel sistem bozukluğu saptandı. Hasta grubu, Doppler akımları bozulmuş ve akımları normal olarak iki subgruba ayrıldığında; fetal serbest DNA düzeyleri Doppler akımları bozulmuş grupta istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde diğerinden yüksek bulundu.
Sonuç
Hasta grubunda IUGR semptomları ortaya çıktığı sırada maternal serum fetal serbest DNA düzeyleri sağlıklı kontrol grubuna göre yüksek bulundu. Bu artışın plasental disfonskiyona bağlı olduğu düşünüldü. Maternal serum serbest fetal DNA düzeylerinin IUGR etyolojisindeki yeri ve IUGR’ın tespitinde potansiyel bir belirteç olarak kullanılabilirliğinin saptanması için daha geniş, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Keywords

İntrauterin gelişme geriliği olan gebelerde maternal serumda serbest DNA düzeylerinin